773 100 766          hubatka@hubatkaconsulting.cz
         

NADANÉ DÍTĚ

Portál pro rodiče a pedagogy, kterým záleží na rozvoji nadání a talentu jejich dětí.

Nástup do školy je jedním z hlavních mezníků v životě každého z nás. Ať se nám to líbí nebo ne, tak od této chvíle už nebude pro naše dítě nic jako dříve. Proto je připravenost na školu skutečně důležitá a opravdu určující. Tak jak dítě bude zvládat školu a školní povinnosti od samotného počátku, bude do značné míry určovat i jeho další úspěšnost a hlavně spokojenost.


Ať si říká kdo chce co chce, tak rodina a rodiče mají hlavní a určující vliv na rozvoj dítěte ve všech oblastech. Mateřská škola mnoho naučí, hodně děti na školní docházku připraví, ale nikdy „nepřetlačí“ formativní vliv rodiny. Ten je a vždy bude opravdu rozhodující.

Většina rodičů si tuto zodpovědnost uvědomuje, a proto stále častěji hledá informace, pomoc či rady, které by byly pro ně užitečné. Z tohoto důvodu jsem pro přehlednost udělal takové grafické znázornění vyrovnanosti vývoje dítěte. Podrobně jsem je rozepsal ve své knize „ Úspěšní vychovávají své děti jinak“, kde této části věnuji celou jednu kapitolu.

Zde bych rád stručně ukázal hlavní klíčové části rozvoje dítěte. Tyto v obrázku znázorněné složky by jednak měly být nejen všechny zastoupeny , ale také soustavně a systematicky rozvíjeny. Navíc by měly být ve vzájemné rovnováze. Je stejně důležité, aby žádná část nechyběla, ale také je důležité dosáhnout jejich vyváženosti a provázanosti.

Proto tento obrázek pentagramu, který má za cíl ukázat tu provázanost a podmíněnost. Jedna složka podporuje druhou. Jedna bez druhé nemůže existovat. Jinak by obrázek – tedy osobnost našeho dítěte nebyla kompletní a také vyvážená. Stejně tak pentagram nebude správný, když jedna oblast bude vyčnívat nad ostatní nebo jiná bude příliš upozaděna či dokonce zanedbána.

Je potom na rodičích, aby nejen rozvíjeli osobnost svého dítěte ve všech klíčových oblastech, ale také tak činili rovnoměrně, přiměřeně a vyváženě. A to je velmi nelehký a hlavně nikdy nekončící proces. Jde totiž o velmi dynamické období jejich života. Jednak se neustále mění a rozvíjí samotné dítě – a to v tomto věku rychle a skutečně skokově. Jednak do tohoto procesu vstupují i další vnější vlivy. A ty nebývají většinou pod přímou kontrolou rodičů. Takže role rodiče je nelehká, protože musí vývoj a výsledky nejen sledovat, ale také přímo svojí výchovou a působením ovlivňovat. Rodiče svým dětem tak pomáhají neustále znovu a znovu vyvažovat a současně rozvíjet jednotlivé oblasti tohoto „Pentagramu úspěšného dítěte“.

Jednotlivé klíčové složky Pentagramu úspěšného dítěte

Tělesná složka – ve zdravém těle zdravý duch, takže sem patří nejen tělesná, ale s tím spojená i psychická zdatnost, otužilost a samozřejmě celkové zdraví a péče o něj. Touto složkou rozvíjíme u svých dětí tělesné aktivity, ale také schopnost snést trochu toho nepohodlí, námahy a přemáhání. Kromě sportovních a tělesných aktivit je zde prostor i na zmíněnou odolnost – otužilost i sebekázeň, vytrvalost apod.

Duchovní složka – přináší našim dětem hodnoty. Morální, etické i další. Zatímco výuku tenisu a lyžování můžete klidně delegovat na jiné, tak tato složka by měla zůstat výsostnou doménou jen a pouze rodiny. Je totiž nejdůležitější. Nemáte-li totiž pevné charakterové a hodnotové imperativy ve svém životě, lze očekávat problémy a neúspěchy ve všech dalších oblastech. A to do hluboké dospělosti, ba i na celý život.

Emocionální a také sociální oblast – zde se dítě učí žít v souladu se svým okolím a současně ovládat své emoce. Sebekontrola, schopnost navazovat a udržovat kvalitní vztahy s druhými, to je doména této oblasti.

Mentální složka – tedy chcete-li, složka rozumová v sobě zahrnuje všechny rozumové a intelektuální činnosti, schopnosti a dovednosti. Ta bývá v současnosti nejvíce akcelerována a mylně považována rodiči (a nejen jimi) za nejdůležitější. Ano, důležitá je, ale v našem schématu je správně až za duchovní a sociální složkou. Angličtina, výtvarka, nebo jakákoliv jiná dovednost je důležitá pro komplexní a úplný rozvoj každého dítěte, ale nesmí být jediná, nebo skoro jediná. Důvod, proč je tak upřednostňována je zřejmý – naplňuje se zde velmi často rozvoj potenciálu našeho dítěte. Ale jak ukazují staré moudrosti i moderní výzkumy, bez pevných hodnot a správných charakterových vlastností může být tento potenciál špatně udržitelný nebo i špatně dosažitelný.

Materiální složka – zakončuje náš pentagram a i když by asi měla patřit do rozumové oblasti, tak je dána jako samostatná, protože zahrnuje návyky nejen z oblasti financí, jak by název mohl evokovat, ale i z oblasti péče o hmotné statky. Zde totiž naše dítě učíme jak se chovat k neživým věcem. Jak je získávat, jak o ně pečovat, jak si je udržet. Také jak si jich vážit, a v neposlední řadě jak v současné moderní společnosti úspěšně přežívat.

Myšlenková mapa Pentagramu úspěšného dítěte rozkreslená do realizačních podsložek a zaměření

Mgr. Miloslav Hubatka

5 oblastí pro optimální rozvoj dítěte
Přesunout se na začátek