Hlavní stránka » Poradna » Rozvoj dětí pomocí moderních technologií a interaktivní výuky

Rozvoj dětí pomocí moderních technologií a interaktivní výuky

Ve školách se stále více prosazují moderní technologie, které přímo i nepřímo ovlivňují celý vyučovací proces. Moderní technologie se stávají nositelem učiva a jejich možnosti tak ovlivňují i jednotlivé metody a formy výuky. Hned na počátku je třeba zdůraznit jeden fakt: moderní technologie nejsou ani dobré, ani špatné. Jsou jen přesně takové, jaký je učitel.

Dobrý učitel dokáže vymyslet a použít 1000+1 způsob, jak využít každý klad a možnost. Hodina je dynamická, efektivní, zajímavá, metodicky pestrá, multimediální… Špatný učitel se díky technice nestane lepším, naopak, pokud se spoléhá, že jej zachrání, nastane hořké rozčarování.

Interaktivní revoluce

Skutečně revoluční změny a nový styl výuky přinesla interaktivní tabule. Učitel díky této technologii přenáší obraz i zvuk přímo na tabuli – a co více, může jej aktivně ovládat. Jeho výklad, procvičování, ale i třeba zkoušení je na jednom místě. Ťuk – objeví se text a obrázky, ťuk – běží video nebo audio, ťuk- máme tu procvičování. Hlavní je zde právě prvek interaktivity. Žák nepřijímá pouze pasivně učivo. V multimediální a atraktivní formě  sám aktivně tvoří, řeší problém, pracuje.

Je prokázáno, že žák přijímá informace somatickým subsystémem:

vidím → slyším →umím

…a to i v tomto pořadí a preferenci. Z tohoto je zřejmé, že  pokud chceme, aby  žák vnímal informace co nejlépe, nesmí převládat pasivní metody postavené na výkladu učiva pouze metodou výkladu nebo přednášky (využití pouze sluchu), ale musí zde být v prvé řadě názornost, tedy vizuální nabídka informací a dat doplněná auditivním doprovodem. Aby byla zaručena skutečná efektivita výkladu, pak zde musí být předevšímaktivita žáka nebo studenta. Zde potom mluvíme o činnostech, které žák sám aktivně vykonává, tím přemýšlí nad látkou, informacemi, daty a aktivně provádí úkoly a získává zpětnou vazbu o úspěšnosti svého počínání. Tímto jsme získali funkční model výuky. Není nutno zdůrazňovat, že právě zmíněné interaktivní tabule nám tento model pomáhají naplňovat.

Interaktivní tabule se nasazují jednak v odborných učebnách (biologie, chemie, multimediální učebny či jazykovky), ale také v kmenových třídách – zejména na prvním stupni ZŠ je tento model žádoucí a skutečně efektivní. Po čtyřech letech aktivního využívání mám již určité zkušenosti a postřehy. Ukázalo se, že didakticky správné nasazení ve výuce nejenže umožní lépe pochopit a zvládnou učivo (konkrétně třída lépe a rychleji zvládla násobilku), ale také učitel daleko lépe provádí diferenciaci ve výuce. Se SMART Boardem může zohlednit a lépe zapojit nejen žáky se speciálními potřebami učení (LMD, SPU, smyslové vady…), ale rovněž žáky nadané a žáky s větším zájmem o probíranou látku. Samozřejmě, že za vše se platí. V tomto případě je to čas učitelů. Náročnější přípravy jsou sice „napořád“ a učitel se k nim potom může vracet a už jen vylepšovat, ale také mu takováto příprava zabere více času.

S nástupem interaktivních tabulí se objevila i další zařízení, která doplňují a rozšiřují možnosti a využití. Jsou to vizualizéry a digitální mikroskopy, umožňující promítnout i třírozměrné objekty, různé experimenty a preparáty. Proč posílat po lavicích třeba chrousta a trnout, v jakém stavu se vrátí, vrátí-li se vůbec? Navíc jej vidí jen dva žáci v lavici a diskuze vázne. Stejné je to u pokusů. Vzadu žáci skoro nic nevidí a u stolu je nepřehledný chumel, ne zrovna moc dávající pozor. Takto vidí všichni naráz dvoumetrového chrousta, měňavku nebo oxidaci preparátu. Není problém ihned udělat z experimentu foto nebo videosekvenci a kdykoliv se k ní vrátit. Třeba během zkoušení a opakování učiva.

Závěrem lze říci jedno –  moderní technologie jsou nesporným přínosem ve výuce a v moderní škole. Samotná práce s moderní technikou je pro děti zajímavá a atraktivní a při výuce je jedním z motivačních prvků. Postupné zavádění ICT do výuky se neobejde bez nezbytné fáze „dětských nemocí“, ale tím musíme projít všichni a nelze tuto fázi obejít . Musí se prožít a zde je třeba ze strany učitele trpělivosti a určité pokory, protože didaktické zásady Komenského platí stále a vztahují se i na tyto technologie a moderní pomůcky. Ba co více, zde platí dvojnásob.

Mgr.Miloslav Hubatka