Hlavní stránka » Poradna » Podpora nadaných – přestup do vyššího ročníku

Podpora nadaných – přestup do vyššího ročníku

Jednou z možností, jak podpořit nadané dítě, je přestup do vyššího ročníku. Jak postupovat? Jaké jsou klady a zápory tohoto řešení?

Jedna z forem podpory nadaných ve školách, kterou umožňuje Školský zákon, je možnost přestupu žáka do vyššího ročníku, aniž by musel absolvovat předešlý ročník. V praxi se tato varianta používá nepříliš často. Přináší určitá úskalí, zejména v sociálních vztazích mezi žáky.

Nadaný žák často bývá daleko před svými spolužáky svými vědomostmi a znalostmi a je tedy schopen bez obtíží „vynechat“ jeden ročník, resp. jej zvládnout v kratším čase. Inteligenční akcelerace však nemusí jít ruku v ruce se sociální vyspělostí. Zejména na základní škole je jeden rok mezi žáky velmi znát a rozdíly v zájmech a postojích mohou být velké. Takové přeřazení žáka do vyššího ročníku pak může přinést osamělost, nepochopení a vyčlenění z kolektivu. Je pravda, že výrazně nadaný žák si často se svými vrstevníky stejně nerozumí a nemá si co říci. Ale pokud si s nimi rozumí a kamarádí se, tak bych s přestupem do vyššího ročníku nespěchal. Toto řešení bych navrhoval skutečně v odůvodněných a výjimečných případech a vždy po poradě s psychologem. Výhodnější je spíše varianta, kdy je žák ve své věkově kmenové třídě a pouze na vybrané předměty (třeba matematiku) nebo jen na vybranou látku nebo téma dochází do vyššího ročníku. Tento model je osvědčený, variabilní a dle možností a dispozicí žáka lze bez obtíží postihnou jakékoliv změny.

Model přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku je osvědčený například u nadaných žáků- cizinců, kteří byli například z důvodu neznalosti češtiny zařazeni do nižšího ročníku než jim dle věku příslušelo a po čase, kdy zvládnou češtinu, jsou přeřazeni do ročníků vyšších. Přeskočí tak ročník, ale věkově vlastně odpovídají svým novým spolužákům.

Pokud by například takto „skočil“ během školní docházky dvakrát, tak by například sedmák byl v devítce. Zde je potom velký rozdíl, především v tělesném vývoji apod.

 

Jak má rodič, který má zájem o tento model akcelerace postupovat?

  1. Promluví si s učiteli jednotlivých předmětů, zda zvládne učivo nejen v oblasti, která je mu blízká, ale i v dalších předmětech. (Například nejen zmíněná matematika, ale i cizí jazyky apod. )
  2. Podá písemnou žádost řediteli školy (rozbíhá se správní řízení)
  3. Absolvuje vyšetření v příslušné pedagogicko-psychologické poradně. Zde je nutné získat pozitivní stanovisko PPP, které je podmínkou pro kladné vyřízení žádosti.
  4. Ředitel stanoví komisi, termín zkoušky a obsah zkoušky.
  5. Po úspěšném absolvování zkoušky ředitel vydá rozhodnutí o zařazení žáka do příslušného ročníku a  třídy.

 

Zde je znění příslušné vyhlášky, kterou se celý proces řídí:

 

Vyhláška č. 73/2005 Sb.,  o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

§ 14 Přeřazení do vyššího ročníku

(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kterou jmenuje ředitel školy.
(2) Komise je nejméně tříčlenná a tvoří ji vždy:
a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti, v prvním až pátém ročníku základního vzdělávání vyučující daného ročníku,

c) přísedící, kterým je učitel vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti.

(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy v dohodě se zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel školy náhradní termín zkoušky.
(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku.
(5) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast.
(6) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.
(7) O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka.
8) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi.
(9) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vydáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.

Mgr.Miloslav Hubatka