Hlavní stránka » Poradna » Pět pohledů na nadání

Pět pohledů na nadání

Recenze nové knihy o nadání a talentu dětí, o jeho poznání i rozvoji. Nový a v mnoha aspektech netradiční pohled na tuto problematiku bude užitečný a přínosný nejen pro rodiče dětí,ale i pro pedagogy a další odborníky, kteří s nadanými dětmi pracují nebo se v praxi setkávají a chtějí přispět k jejich dalšímu rozvoji a spokojenému dětství.

Pět pohledů na nadání

PhDr. Jana Marie Havigerová  Ph.D.

Autorka si vybrala netradiční pohledy na danou problematiku, a tím vnesla do knihy nový prvek, který je přínosný a užitečný. Pět různých pohledů přináší různé úhly pohledu, ale také různé přístupy k nadání a k nadaným dětem. Tím se otevírá prostor pro lepší pochopení této problematiky, ale především pro pochopení skutečnosti, že jde o oblast širokou, pestrou a zahrnující další aspekty. Zároveň jde o oblast velmi subjektivní, citlivou, a tím pádem o oblast, která bude vždy přinášet odborné i laické diskuze a asi nikdy nepřinese definitivní a konečné závěry.

Kniha Pět pohledů na nadání přináší tyto základní oblasti:

  1. Nadání z pohledu teorie
  2. Nadání z nitra lbi
  3. Nadání z pohledu rodu
  4. Nadání z pohledu vzdělavatele
  5. nadání z pohledu souputníka

První oblast přináší základní odborné definice, typologie, ale i teorie a  aspekty bádání. Již zde je vidět široké a nejednotné chápání a různé teorie i úhly pohledu na vybranou oblast. Mě samotnému je blízká v knize zmíněná Sternbergova typologie a pojem „úspěšné inteligence.“ Důvodem je, mimo jiné, aktuálnost tohoto pohledu a určitá preference u laické veřejnosti. V této kapitole nesmí chybět i další typologie, jako je Gardnerova, která rovněž vzbuzuje stále větší zájem nejen u rodičů , ale i u škol.

Druhá oblast se zabývá fakty, souvisejícími s vývojem mozku, ale i dalšími biologickými zákonitostmi, známými i novými objevy v této oblasti.

Třetí oblast přináší čtenáři informace z oblasti genetiky, biologie,  ale také z oblasti- jako jsou rozdíly v komunikaci, procesech učení a dalších, například  mezí dívkami a chlapci. Ukazuje na různé faktory, odlišnosti i zákonitosti v této oblasti, která přímo determinuje rozvoj nadání a potenciálu dětí.

Čtvrtá oblast přináší pohled na důležitou a v posledním období stále více diskutovanou oblast- vzdělávání nadaných. V této kapitole najdete informace, jako je vzdělávání  a rozvoj v jazykové, matematicko-logické, přírodovědné a další oblasti dětí. Rodiče zde najdou i často dotazované informace, jak konkrétně jednotlivé oblasti rozvíjet, co je více či méně obvyklé v jednotlivých věkových fázích dítěte apod.

Poslední-  pátá oblast, si vybrala za cíl informovat, jak s nadanými dětmi pracovat, jaké mají možnosti i omezení. Na co si dát pozor a především nabízí i určité zásady a konkrétní rady tolik užitečné a potřebné pro rodiče i pedagogy. V neposlední řadě kapitola ukazuje i možná úskalí a problémy, která mohou nastat nebo jsou průvodními jevy v nelehkém procesu.

Stručně bych celou publikaci charakterizoval jako knihu, která  přináší co nejucelenější a nejkomplexnější pohled na problematiku nadaných dětí a jejich rozvoje. Přináší pohled psychologa a tento fakt je zřejmý z celé publikace. Zároveň zde čtenář najde i mnoho konkrétních studií nebo příkladů z praxe a také konkrétní rady nebo informace z dané oblasti.

Tato kniha ukazuje, že současný pohled na problematiku nadaných dětí a jejich rozvoje je nejen velmi široký a zkoumaný hned z několika oblastí, ale v mnohém bohužel i nejednoznačný a složitý. Já sám bych nejméně v jedné oblasti s některými závěry nebo informacemi nesouhlasil, protože každodenní praxe mi ukazuje jiné zkušenosti a jiné výsledky. Jenže právě tato pestrost otevírá prostor pro tolik důležitou komunikaci, výměnu zkušeností a informací mezi odborníky z akademického prostředí, pedagogy a samotnými rodiči , kteří jsou přímo v samotném procesu. Mohou tedy některé aspekty vidět jinak. A to je dobře.  Kniha Pět pohledů na nadání se snaží spojit teorii s praxí a odvažuji se tvrdit, že jde do jisté míry o nesnadný a odvážný projekt. Zároveň kniha ukazuje na sílící trend a potřebnost podobných publikací a materiálů. V určitém ohledu je kniha odlišná a nabízí skutečně nové pohledy a nové konkrétní rady. Těmi potom vybočuje z dosavadních zvyklostí a zaběhaných modelů. Nabízí tak nová řešení a otevírá zmíněný prostor pro ověřování v praxi a další diskuzi nad konkrétními opatřeními ve prospěch nadaných dětí.

Mgr.Miloslav Hubatka

kniha o nadaných